fredag 5. november 2021

Street portrait, Harlem, NY


                                                             Street portrait, Harlem, NY

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar